Werkplaats Afspraak

Wanneer u in een ongeval betrokken raakt, is het belangrijk het aanrijdingsformulier goed in te vullen en kan het belangrijk zijn om over getuigen te beschikken. Wie kan er echter als getuige optreden? En wat als de tegenpartij enkele maanden na het ongeval met een getuige afkomt? Een beetje droge kost misschien maar wel interessant om weten als het u overkomt.

Als u bij een verkeersongeval betrokken bent, dient u samen met de andere partijen het Europese aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen om moeilijkheden achteraf te vermijden. Indien u niet akkoord bent over de feiten met de tegenpartij kan u er best de politie bijhalen. Die stellen in de meeste gevallen echter enkel proces-verbaal op als er gewonden zijn.

Geen aanrijdingsformulier? Met de APP "Crashform" kan je een aanrijdingsformulier digitaal verwerken.

Wie is aansprakelijk?

Het spreekt vanzelf dat bewijzen (de stand van de voertuigen, remsporen, foto’s, e.d.) van cruciaal belang kunnen zijn bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Ook getuigenverklaringen spelen een belangrijke rol.

Wordt iedereen als getuige aanvaard?

Op het aanrijdingsformulier is er plaats voorzien om de identiteit van de getuigen te vermelden. De kans op betwisting is het kleinst als u een objectieve getuigenverklaring heeft. Vraag is natuurlijk wanneer een getuigenverklaring als objectief wordt beschouwd.

Inzittenden

Hoe zit het bijvoorbeeld met de getuigenis van een inzittende van één van de betrokken voertuigen? Dat is duidelijk. De rechtbanken houden zelden of nooit rekening met deze getuigenissen. Dit omdat de objectiviteit van de getuigenis hoogst twijfelachtig is. Zelfs als deze persoon een onbekende lifter is die u even voordien hebt opgepikt. Om alle misbruiken te voorkomen wordt met getuige-inzittenden zo weinig mogelijk rekening gehouden.

Niet-inzittenden

Getuigenissen van niet-inzittenden zoals toevallige passanten of omwonenden zullen door de rechtbank gemakkelijker worden weerhouden, op voorwaarde natuurlijk dat de getuige geen enkele band heeft met één van de betrokken partijen.

Late getuigen

Wat als de tegenpartij enkele weken of maanden na het ongeval met een getuige afkomt? Dergelijke getuigenissen worden in de meeste gevallen niet meer aanvaard. Tenzij met objectieve elementen kan bewezen worden dat die getuige wel degelijk op de plaats van het ongeval aanwezig was.

Hoe problemen vermijden

Het is zeer belangrijk getuigen te zoeken en die op het moment van aanrijding zelf in te vullen op het aanrijdingsformulier. Indien de politie aanwezig is zorgt u ervoor dat zij de identiteit van de getuigen opnemen in het proces verbaal. De ongevalsaangifte en het eventuele proces-verbaal zijn de belangrijkste documenten om de aansprakelijkheid voor het ongeval te bepalen. Laat u niet meeslepen door de gebeurtenissen. Blijf alert voor alle nuttige elementen en vul het aanrijdingsformulier in met een objectieve toon. Met latere feiten en getuigen, zeker die waarvan in de ongevalsaangifte geen enkele melding wordt gemaakt, wordt over het algemeen veel minder rekening gehouden. Indien er op het ogenblik van het ongeval duidelijk geen getuigen waren, kan u ook dit het best op het ongevalsformulier schrijven.